ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางหอมจันทร์ เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัชระ จันทร
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสามารถ ปัททุมมา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกชกร ธรรมวงศ์
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวสันต์ โม้เมือง
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Mr.Jumar Q Cuamag
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางนุชนาถ เบ้าบัวเงิน
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น