ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

นางลำดวน แสนสงค์

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว

นางสาวพรรณราย เจียพงษ์

Mr.Jumar Q Cuamag

Mr.SHERWIN ALLAN MONSES

นางสาวนพศร สามขา
กรรมการและเลขานุการ