ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

นายสุพจน์ พึ่งผล
รองหัวหน้าบริหารงานบุคคล

นางเยาวเรศ สุคำภา
เลขานุการ

นางลำดวน แสนสงค์

นางสาวกุลวดี ฟาร์เรลล์

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว

นางสาวนพศร สามขา