ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายบุญจันทร์ ราชซุยแสน
ประธานกรรมการ

นายวสันต์ โม้เมือง
งานกิจการนักเรียน

นางสาวสุดาทิพย์ ธีรธวัช
งานประชาสัมพันธ์/สัมพันธ์ชุมชน

นางสาววิชากร ชาญศรี
ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางนุชนาถ เบ้าบัวเงิน
ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา

นายปิ่นทอง ทองวงสา
หัวหน้าอาคารสถานศึกษา

นางศุภจิรา ชุมทอก
รองหัวหน้าอาคารสถานที่

นางสาวอริยะ ฮูมเปือย
ประธานงานแนะแนว

นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย
รองประธานงานแนะแนว