ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจันหอม เทพพระ
ประธานกรรมการ

นางสาววิชากร ชาญศรี
ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายปิ่นทอง ทองวงสา
หัวหน้าอาคารสถานศึกษา

นางศุภจิรา ชุมทอก
รองหัวหน้าอาคารสถานที่

นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย
รองประธานงานแนะแนว