ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นายอรรถวุฒิ รั้งกลาง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปรียารัตน์ วิชัด
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3