ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวอรุณี ภูถมดี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

นายวุฒิชัย กันดูล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓