ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นายศิวพรชัย กาญจนาพันธุ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3