ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นายประวิทย์ หานุภาพ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวสิริพักตร์ สามารถเจริญ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

นายปรีชา แสนสีลา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓

นางสาวสาวิตรี หงส์อินทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔