ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวสุนิสา แสงสว่าง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิสุดา เหรียญสูงเนิน
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปรียารัตน์ วิชัด
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิชากร ชาญศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4