ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวอรุณี ภูถมดี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

นายดุสิต นามราช
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓