ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นายวุฒินันท์ คำด่อน
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวศิริพักตร์ สามารถเจริญ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางสาวกฤติยา พลชำนิ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓