ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวสมลักษณ์ พัดค้อ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวุฒินันท์ คำด่อน
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมพล ชินวงศ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔