ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวสมรักษ์ พัดค้อ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

นายดุสิต นามราช
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓