ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวสมรักษ์ พัดค้อ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายดุสิต นามราช
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3