ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นายอดิเทพ แสนพันดร
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวมุกมณี หงษ์ทรัพย์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวอริยะ ฮูมเปือย
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓