ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวทิพัตชา สูรยาวัฒน์สกุล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธัญญา โฉมมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจริญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิลัยรัตน์ ไชยรา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5