ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวจริญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญญา โฉมมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4