ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวจริญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวธัญญา โฉมมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔