ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปรีชา แสนสีลา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3