ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวจริญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวกชกร ธรรมวงศ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

นางสาวธัญญา โฉมมงดล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔