ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวจิรัญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนาพันธุ์ แสนมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิลัยรัตน์ ไชยรา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5