ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นายปรีชา แสนลีลา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓