ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสมลักษณ์ พัดค้อ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓

นายชิชวัฒน์ นักทำนา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔