ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวศราณี นารีจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุพจน์ พึ่งผล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4