ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาววรรณิสา นิลแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สำลี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕