คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวศุภิสรา ศิริขันธ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทัดทอง โคตรภูงา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิ่นมุก สุดแสง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4