ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สำลี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓