ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาววรรณิสา นิลแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววีรวรรณ สำเร็จรัมย์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสายธาร บุญสร้าง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔