ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวปรียาภรณ์ พัฒธนศิริกุล
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิรมล บำรุงกูล
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจารุวรรณ ขานบุตร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔