ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

นางสุดาทิพย์ ธีรธวัช
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔