ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสุดาทิพย์ ธีรธวัช
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

นางสาวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔