ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาววรรนิสา นิลแก้ว
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางกุลวดี ฟาร์เรลล์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

นายวีระพล แสงคำแหง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔