ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวสุภาพร โกฎสำโรง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิติรัตน์ มั่นคง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกฤษณัย ลำทอง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4