ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางอาระยา โคตพันธ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฉัตรอนงค์ วงษ์คำซาว
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรรณราย เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔