ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางอาระยา โคตพันธ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวฉัตรอนงค์ วงษ์คำซาว
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

นางสาวพรรณราย เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔