ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวระวีวรรณ ฤทธิ์เนติกุล
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิตยา พลศักดิ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจิรานุช ปราบมนตรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4