ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวระวีวรรณ ฤทธิ์เนติกุล
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวนิตยา พลศักดิ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

นางสาวจิรานุช ปราบมนตรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔