ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรรณราย เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชนกสุดา ท้าวหา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4