ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณัฐริกา สายทอง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวบุษกร สมสาร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4