ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวบุษกร สมสาร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวศิวาพร การค้า
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

นางสาวกนกพร ไชยรา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔