ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวปาริชาติ อำนวยพร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิตยา อัครวงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกนกพร ไชยรา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4