ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวบุษกร สมสาร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

นางสาวศิวาพร การค้า
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔