ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสาวศราณี นารีจันทร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๓

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๔