ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวศราณี นารีจันทร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสาวสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๓

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๔