ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวนิตยา อัครวงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิรภิญญา พินิจมนตรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๔