ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

นางอุษา ศรแผลง
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษา ๑/๑

นางสาวสุรนุช กะทาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวยุภาพร บุตราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

นางสาวธิติสุดา เพียไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔