ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวธิติสุดา เพียไชย
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษา ๑/๑

นางอุษา ศรแผลง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวสุรนุช กะทาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

นางสาวดวงพร อาสนะธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔