ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

นางอุษา ศรแผลง
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษา ๑/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธิติสุดา เพียไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุรนุช กะทาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุภาพร บุตราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4