ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางเนตรนภา วงศ์ชารี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางจันหอม เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางอบเชย คูวงษ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางกาญจนาพันธ์ุ แสนมงคล
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิศารัตน์ สพภูเขียว
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวุฒิชัย กันดูล
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒธรรม

นายยรรยง ไชยรา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสามารถ ปัททุมมา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรี

นางสาสิริพักตร์ สามารถเจริญ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสานิตย์ ปัตตะเน
วัดผลประเมินผล

นายปราโมทย์ พึ่งผล
งานทะเบียน