ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเนตรนภา นุชิต
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวภรณ์สุพักตร์ สุระเสียง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอำภา แพะขุนทด
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

นางสาวเพ็ญนภา เพนดริกห์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายรุ่งอรุณ กันทะกะ
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวกนกพร ไชยรา
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป

นายกุลทอง ผางน้อย
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป