ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญจันทร์ ราชซุยแสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเนตรนภา วงศ์ชารี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคลากร

นางอบเชย คูวงษ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางจันหอม เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น