ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
1.ปรัชญา : ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
2.อัตลักษณ์ตามปรัชญา : หัวใจเป็นไทย วิสัยทัศน์สากล
3.เอกลักษณ์: โรงเรียน โรงธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
4.วิสัยทัศน์ : บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์
Learning Persons, Loving and Caring Community, Reaching for Human Excellence
5.จุดเน้นสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมทางศาสนาอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี สถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ