ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2013
ปรับปรุง 31/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 933949
Page Views 1866384
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผูู้มึสิทธิ์สอบ ป.๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรการ
09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที ๖
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
09 ก.พ. 56 สอบ และสัมภาษณ์ นักเรียนเข้าระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
11 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าระดับ
12 ก.พ. 56 ถึง 18 ก.พ. 56 นักเรียนยื่่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าระดับ
14 ก.พ. 56 ประกาศผลนักเรียนเข้าระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
15 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้น ม.๑, ม.๔ และนักเรียนระหว่างชั้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรการ
16 ก.พ. 56 มอบตัวนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ก.พ. 56 สอบ และสัมภาษณ์นักเรียนเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนระหว่างชั้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 ก.พ. 56 ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้า ม.๑, ม.๔ และนักเรียนระหว่างชั้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
21 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ป.๑, ป.๓, ป.๕, ม.๑, ม.๓, ม.๖
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
22 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ป.๒, ป.๔, ป.๖, ม.๒, ม.๕
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
23 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ม.๔, ม.๖ / มอบตัวนักเรียน ม.๑, ม.๔ และระหว่างชั้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ป.๑, ป.๓, ป.๕, ม.๑, ม.๓, ม.๕ / ซ้อมรับประกาศนียบัตร ม.๖
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาการ
27 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ป.๒, ป.๔, ป.๖, ม.๒, ม.๔ / ซ้อมรับประกาศนียบัตร ม.๖
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ก.พ. 56 สอบปลายภาค ป.๑, ป.๓, ป.๕, ม.๑, ม.๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 ต.ค. 56 เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
01 มี.ค. 57 ถึง 01 มี.ค. 56 สอบปลายภาค ป.๒, ป.๔, ป.๖, ม.๒, ม.๔ / สอบ NT ป.๓
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ