ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 64 ถึง 17 พ.ย. 64 ลงทะเบียนแก้ 0 ระดับมัธยม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
15 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 เรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ ติด 0