ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ป.1-6
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ม.1-4
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ป.1-6 ม.5 และ ม.6
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ม.1-4
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ป.1-6 ม.5 และ ม.6
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ระดับชั้น ม.1-4
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ